چگونه مبارزه کردن در عرصه فرهنگی و اقتصادی یعنی آتش به اختیار

چگونه مبارزه کردن در عرصه فرهنگی و اقتصادی یعنی آتش به اختیار
معاون فرهنگی دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد گفت: آتش به اختیار یعنی این‌که فکر کنید در عرصه فرهنگی و اقتصادی چگونه مبارزه کنید نه این‌که بی‌گدار به آب بزنید.

چگونه مبارزه کردن در عرصه فرهنگی و اقتصادی یعنی آتش به اختیار

معاون فرهنگی دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد گفت: آتش به اختیار یعنی این‌که فکر کنید در عرصه فرهنگی و اقتصادی چگونه مبارزه کنید نه این‌که بی‌گدار به آب بزنید.
چگونه مبارزه کردن در عرصه فرهنگی و اقتصادی یعنی آتش به اختیار

ممکن است بپسندید...