گفت و شنود؛ شلنگ!

گفت و شنود؛ شلنگ!
«کیهان» در گفت و شنود خود نوشت:

گفت و شنود؛ شلنگ!

«کیهان» در گفت و شنود خود نوشت:
گفت و شنود؛ شلنگ!

ممکن است بپسندید...