آیین‌نامه تضمین کیفیت مؤسسات آموزش عالی ابلاغ شد

آیین‌نامه تضمین کیفیت مؤسسات آموزش عالی ابلاغ شد
آیین‌نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری ابلاغ شد.

آیین‌نامه تضمین کیفیت مؤسسات آموزش عالی ابلاغ شد

آیین‌نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری ابلاغ شد.
آیین‌نامه تضمین کیفیت مؤسسات آموزش عالی ابلاغ شد

ممکن است بپسندید...