با وجود برخی تهدیدات، آمادگی یگان‌های حاضر در مرز بسیار عالی است

با وجود برخی تهدیدات، آمادگی یگان‌های حاضر در مرز بسیار عالی است

با وجود برخی تهدیدات، آمادگی یگان‌های حاضر در مرز بسیار عالی است

با وجود برخی تهدیدات، آمادگی یگان‌های حاضر در مرز بسیار عالی است

ممکن است بپسندید...