به خدمات گروه‌های جهادی برچسب سیاسی کاری زدند/ معاون استاندار به روستای زلزله‌زده قدم هم نگذاشت!

به خدمات گروه‌های جهادی برچسب سیاسی کاری زدند/ معاون استاندار به روستای زلزله‌زده قدم هم نگذاشت!
مسئول گروه جهادی شهید حمیدی‌زاده گفت: زمانی که وارد فعالیت در عرصه روستاهای زلزله‌زده شدیم به ما برچسب سیاسی‌کاری زدند اما در عمل تنها گروه‌های جهادی کار کردند و استانداری حتی به این روستا سرکشی هم نکرد.

به خدمات گروه‌های جهادی برچسب سیاسی کاری زدند/ معاون استاندار به روستای زلزله‌زده قدم هم نگذاشت!

مسئول گروه جهادی شهید حمیدی‌زاده گفت: زمانی که وارد فعالیت در عرصه روستاهای زلزله‌زده شدیم به ما برچسب سیاسی‌کاری زدند اما در عمل تنها گروه‌های جهادی کار کردند و استانداری حتی به این روستا سرکشی هم نکرد.
به خدمات گروه‌های جهادی برچسب سیاسی کاری زدند/ معاون استاندار به روستای زلزله‌زده قدم هم نگذاشت!

ممکن است بپسندید...