حجتی از وزرای خوب کابینه روحانی است/ این وزیر پیشنهادی به دنبال جنجال سازی نیست

حجتی از وزرای خوب کابینه روحانی است/ این وزیر پیشنهادی به دنبال جنجال سازی نیست
نماینده مردم سیرجان و بردسیر گفت: حجتی از وزرای خوب کابینه دولت روحانی است که من نگران از دست دادن او هستم.

حجتی از وزرای خوب کابینه روحانی است/ این وزیر پیشنهادی به دنبال جنجال سازی نیست

نماینده مردم سیرجان و بردسیر گفت: حجتی از وزرای خوب کابینه دولت روحانی است که من نگران از دست دادن او هستم.
حجتی از وزرای خوب کابینه روحانی است/ این وزیر پیشنهادی به دنبال جنجال سازی نیست

ممکن است بپسندید...