عملکرد معاونت فرهنگی را مثبت می‌دانم/معترضان باید برای ادعاهای خود سند داشته باشند

عملکرد معاونت فرهنگی را مثبت می‌دانم/معترضان باید برای ادعاهای خود سند داشته باشند

عملکرد معاونت فرهنگی را مثبت می‌دانم/معترضان باید برای ادعاهای خود سند داشته باشند

عملکرد معاونت فرهنگی را مثبت می‌دانم/معترضان باید برای ادعاهای خود سند داشته باشند

ممکن است بپسندید...