«میرزا اولنگ» افغانستان دوباره سقوط کرد

«میرزا اولنگ» افغانستان دوباره سقوط کرد
مقامات محلی در ولایت «سرپل» افغانستان اعلام کردند که روستای میرزااولنگ شب گذشته و طی درگیری نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان بار دیگر سقوط کرد.

«میرزا اولنگ» افغانستان دوباره سقوط کرد

مقامات محلی در ولایت «سرپل» افغانستان اعلام کردند که روستای میرزااولنگ شب گذشته و طی درگیری نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان بار دیگر سقوط کرد.
«میرزا اولنگ» افغانستان دوباره سقوط کرد

ممکن است بپسندید...