چمران به سوریه می‌رود

چمران به سوریه می‌رود
دکتر مهدی چمران قرار است بعد شورای شهر به سوریه بروید.

چمران به سوریه می‌رود

دکتر مهدی چمران قرار است بعد شورای شهر به سوریه بروید.
چمران به سوریه می‌رود

ممکن است بپسندید...