استفاده از نانوآنتن طلا برای بهبود نشر نور از نقاط کوانتومی

استفاده از نانوآنتن طلا برای بهبود نشر نور از نقاط کوانتومی
پژوهشگران نشان دادند که با استفاده از نانوآنتن طلا می‌توان نشر نور از نقاط کوانتومی را تشدید کرد. این فناوری در بیوفیزیک و زیست‌حسگری قابل استفاده است.

استفاده از نانوآنتن طلا برای بهبود نشر نور از نقاط کوانتومی

پژوهشگران نشان دادند که با استفاده از نانوآنتن طلا می‌توان نشر نور از نقاط کوانتومی را تشدید کرد. این فناوری در بیوفیزیک و زیست‌حسگری قابل استفاده است.
استفاده از نانوآنتن طلا برای بهبود نشر نور از نقاط کوانتومی

ممکن است بپسندید...