دستور کار وزارت آموزش و پرورش احقاق حقوق معلمان/ جامعه فرهنگیان با هیچ شخصی عهد اخوت نخواهد بست

دستور کار وزارت آموزش و پرورش احقاق حقوق معلمان/ جامعه فرهنگیان با هیچ شخصی عهد اخوت نخواهد بست
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان شیراز گفت: آنچه باید در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد، احقاق حقوق معلمان شریف ایران اسلامی و تامین کامل شانیت ایشان است.

دستور کار وزارت آموزش و پرورش احقاق حقوق معلمان/ جامعه فرهنگیان با هیچ شخصی عهد اخوت نخواهد بست

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان شیراز گفت: آنچه باید در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد، احقاق حقوق معلمان شریف ایران اسلامی و تامین کامل شانیت ایشان است.
دستور کار وزارت آموزش و پرورش احقاق حقوق معلمان/ جامعه فرهنگیان با هیچ شخصی عهد اخوت نخواهد بست

ممکن است بپسندید...