روابط نظامی با ایران را تقویت می‌کنیم

روابط نظامی با ایران را تقویت می‌کنیم
سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه بر تقویت روابط نظامی با ایران تاکید کرد.

روابط نظامی با ایران را تقویت می‌کنیم

سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه بر تقویت روابط نظامی با ایران تاکید کرد.
روابط نظامی با ایران را تقویت می‌کنیم

ممکن است بپسندید...