دسته عزاداری دانشگاه امام صادق (ع) در روز عاشورا

دسته عزاداری دانشگاه امام صادق (ع) در روز عاشورا
دسته عزاداری هیئت میثاق با شهدای دانشگاه امام صادق (ع) در روز عاشورا با طی کردن مسیر تا میدان شهید طهرانی مقدم به عزاداری پرداختند

دسته عزاداری دانشگاه امام صادق (ع) در روز عاشورا

دسته عزاداری هیئت میثاق با شهدای دانشگاه امام صادق (ع) در روز عاشورا با طی کردن مسیر تا میدان شهید طهرانی مقدم به عزاداری پرداختند
دسته عزاداری دانشگاه امام صادق (ع) در روز عاشورا

ممکن است بپسندید...