انتقاد شدید رسانه‌های روسی از سردار ایرانی/ ۶۰۰ دقیقه ناکام در گلزنی!

انتقاد شدید رسانه‌های روسی از سردار ایرانی/ ۶۰۰ دقیقه ناکام در گلزنی!
یکی از سایت‌های روسیه‌ای به انتقاد از عملکرد سردار آزمون در تیم روبین کازان پرداخت که این فصل نتوانسته است برای تیمش گلزنی کند.

انتقاد شدید رسانه‌های روسی از سردار ایرانی/ ۶۰۰ دقیقه ناکام در گلزنی!

یکی از سایت‌های روسیه‌ای به انتقاد از عملکرد سردار آزمون در تیم روبین کازان پرداخت که این فصل نتوانسته است برای تیمش گلزنی کند.
انتقاد شدید رسانه‌های روسی از سردار ایرانی/ ۶۰۰ دقیقه ناکام در گلزنی!

ممکن است بپسندید...