ایران در بحران پایین رفتن سطح آب زیرزمینی ۲۰۰ دشت

ایران در بحران پایین رفتن سطح آب زیرزمینی ۲۰۰ دشت
پدیده فرونشست زمین، پدیده‌ای است که در اثر آن، زمین نشست می‌کند و استحکام و پایداری خود را از دست می‌دھد. یکی از عوامل موثر در وقوع پدیده مخرب نشست زمین، استفاده از آب ھای زیرزمینی از طریق چاه ھای مجوز دار و بدون مجوز است.

ایران در بحران پایین رفتن سطح آب زیرزمینی ۲۰۰ دشت

پدیده فرونشست زمین، پدیده‌ای است که در اثر آن، زمین نشست می‌کند و استحکام و پایداری خود را از دست می‌دھد. یکی از عوامل موثر در وقوع پدیده مخرب نشست زمین، استفاده از آب ھای زیرزمینی از طریق چاه ھای مجوز دار و بدون مجوز است.
ایران در بحران پایین رفتن سطح آب زیرزمینی ۲۰۰ دشت

ممکن است بپسندید...