بنگاه‌های بزرگ اقتصادی مسئولیت اجتماعی بپذیرند

بنگاه‌های بزرگ اقتصادی مسئولیت اجتماعی بپذیرند
معاون اول رئیس جمهور گفت: امیدوارم بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در مناطقی که پروژه‌های خود را اجرا می‌کنند مسئولیت اجتماعی بپذیرند و در حوزه‌های اجتماعی به مردم خدمت‌رسانی کنند.

بنگاه‌های بزرگ اقتصادی مسئولیت اجتماعی بپذیرند

معاون اول رئیس جمهور گفت: امیدوارم بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در مناطقی که پروژه‌های خود را اجرا می‌کنند مسئولیت اجتماعی بپذیرند و در حوزه‌های اجتماعی به مردم خدمت‌رسانی کنند.
بنگاه‌های بزرگ اقتصادی مسئولیت اجتماعی بپذیرند

ممکن است بپسندید...