داورزنی: بی‌ارزش نگاری بازی‌های داخل سالن جفا به ورزش ایران آسیاست

داورزنی: بی‌ارزش نگاری بازی‌های داخل سالن جفا به ورزش ایران آسیاست
معاون وزیر ورزش و جوانان حضور گسترده ۶۴ کشور در پنجمین دوره بازی‌های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا و اقیانوسیه را حاکی از اهمیت این رویداد عنوان کرد و گفت: شرکت نکردن و بی‌ارزش نگاری این مسابقات، جفای بزرگی به ورزش کشور و کل مجموعه ورزشی آسیا است.

داورزنی: بی‌ارزش نگاری بازی‌های داخل سالن جفا به ورزش ایران آسیاست

معاون وزیر ورزش و جوانان حضور گسترده ۶۴ کشور در پنجمین دوره بازی‌های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا و اقیانوسیه را حاکی از اهمیت این رویداد عنوان کرد و گفت: شرکت نکردن و بی‌ارزش نگاری این مسابقات، جفای بزرگی به ورزش کشور و کل مجموعه ورزشی آسیا است.
داورزنی: بی‌ارزش نگاری بازی‌های داخل سالن جفا به ورزش ایران آسیاست

ممکن است بپسندید...