صهیونیسم در پی ناامن سازی منطقه برای پیشبرد اهداف شوم خود است

صهیونیسم در پی ناامن سازی منطقه برای پیشبرد اهداف شوم خود است
فرمانده نیروی زمینی سپاه امنیت مرزها را خواست و نیاز مشترک ایران و عراق دانسته و گفت: استمرار اشراف و تسلط اطلاعاتی بر تحولات مناطق مرزی و پیرامونی از برنامه های عملیاتی پیوسته نیروی زمینی سپاه است.

صهیونیسم در پی ناامن سازی منطقه برای پیشبرد اهداف شوم خود است

فرمانده نیروی زمینی سپاه امنیت مرزها را خواست و نیاز مشترک ایران و عراق دانسته و گفت: استمرار اشراف و تسلط اطلاعاتی بر تحولات مناطق مرزی و پیرامونی از برنامه های عملیاتی پیوسته نیروی زمینی سپاه است.
صهیونیسم در پی ناامن سازی منطقه برای پیشبرد اهداف شوم خود است

ممکن است بپسندید...