مبلغ ۳۰ هزار تومان در قبال کل خدمات رفاهی اخذ می‌شود/ مصوبه هئیت امنا دانشگاه با امضا وزیر علوم قانون شد

مبلغ ۳۰ هزار تومان در قبال کل خدمات رفاهی اخذ می‌شود/ مصوبه هئیت امنا دانشگاه با امضا وزیر علوم قانون شد
مبلغ ۳۰ هزار تومانی که از دانشجویان گرفته می‌‎شود در قبال کل خدمات رفاهی اخذ می‌شود و مصوبه هئیت امنا دانشگاه است که با امضا وزیر علوم تبدیل به قانون شده است.

مبلغ ۳۰ هزار تومان در قبال کل خدمات رفاهی اخذ می‌شود/ مصوبه هئیت امنا دانشگاه با امضا وزیر علوم قانون شد

مبلغ ۳۰ هزار تومانی که از دانشجویان گرفته می‌‎شود در قبال کل خدمات رفاهی اخذ می‌شود و مصوبه هئیت امنا دانشگاه است که با امضا وزیر علوم تبدیل به قانون شده است.
مبلغ ۳۰ هزار تومان در قبال کل خدمات رفاهی اخذ می‌شود/ مصوبه هئیت امنا دانشگاه با امضا وزیر علوم قانون شد

ممکن است بپسندید...