گردشگری، عزت پاسپورت ایرانی و یک میلیون شغلی که نیست

گردشگری، عزت پاسپورت ایرانی و یک میلیون شغلی که نیست
آمارهای رسمی حاکی از این واقعیت تلخ است که در سال ۹۲، ایران در جذب گردشگری در رتبه پنجاه و چهارم بوده و با ۴۴ پله سقوط این رتبه در سال ۹۶ به نود و هشتم رسیده است و عزت پاسپورت ایرانی در سال ۹۲ از رتبه ۸۶ به رتبه ۱۹۱ برسد.

گردشگری، عزت پاسپورت ایرانی و یک میلیون شغلی که نیست

آمارهای رسمی حاکی از این واقعیت تلخ است که در سال ۹۲، ایران در جذب گردشگری در رتبه پنجاه و چهارم بوده و با ۴۴ پله سقوط این رتبه در سال ۹۶ به نود و هشتم رسیده است و عزت پاسپورت ایرانی در سال ۹۲ از رتبه ۸۶ به رتبه ۱۹۱ برسد.
گردشگری، عزت پاسپورت ایرانی و یک میلیون شغلی که نیست

ممکن است بپسندید...