تشکیل کارگروهی برای نظم‌دهی به کنکور در شورایعالی انقلاب فرهنگی

تشکیل کارگروهی برای نظم‌دهی به کنکور در شورایعالی انقلاب فرهنگی
دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی از تشکیل کارگروهی برای نظم دهی به کنکور در شورایعالی انقلاب فرهنگی خبر داد.

تشکیل کارگروهی برای نظم‌دهی به کنکور در شورایعالی انقلاب فرهنگی

دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی از تشکیل کارگروهی برای نظم دهی به کنکور در شورایعالی انقلاب فرهنگی خبر داد.
تشکیل کارگروهی برای نظم‌دهی به کنکور در شورایعالی انقلاب فرهنگی

ممکن است بپسندید...