رد طرح تبدیل سازمان برنامه به وزارتخانه

رد طرح تبدیل سازمان برنامه به وزارتخانه
عضو کمیسیون برنامه و بودجه از رد کلیات طرح تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارتخانه در کمیسیون برنامه خبر داد.

رد طرح تبدیل سازمان برنامه به وزارتخانه

عضو کمیسیون برنامه و بودجه از رد کلیات طرح تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارتخانه در کمیسیون برنامه خبر داد.
رد طرح تبدیل سازمان برنامه به وزارتخانه

ممکن است بپسندید...