عذرخواهی پیشکش! مسیر خسارت‌بار را رها کنید

عذرخواهی پیشکش! مسیر خسارت‌بار را رها کنید
به نظر می‌رسد بهترین گزینه پیش روی دولت برای جبران وضعیت فعلی و جلوگیری از افزایش خسارت، بازگشت از این راه بن‌بست است.

عذرخواهی پیشکش! مسیر خسارت‌بار را رها کنید

به نظر می‌رسد بهترین گزینه پیش روی دولت برای جبران وضعیت فعلی و جلوگیری از افزایش خسارت، بازگشت از این راه بن‌بست است.
عذرخواهی پیشکش! مسیر خسارت‌بار را رها کنید

ممکن است بپسندید...