نهی اعضای شورای شهر از فعالیت‌های غیرقانونی در جلسه‌ای غیرعلنی

نهی اعضای شورای شهر از فعالیت‌های غیرقانونی در جلسه‌ای غیرعلنی
جلسه یکشنبه هفته آینده به صورت غیرعلنی برگزار می‌شود و اختصاص به بحث درباره جلوگیری از برخی فعالیت‌های احتمالی که غیرقانونی است، خواهد داشت.

نهی اعضای شورای شهر از فعالیت‌های غیرقانونی در جلسه‌ای غیرعلنی

جلسه یکشنبه هفته آینده به صورت غیرعلنی برگزار می‌شود و اختصاص به بحث درباره جلوگیری از برخی فعالیت‌های احتمالی که غیرقانونی است، خواهد داشت.
نهی اعضای شورای شهر از فعالیت‌های غیرقانونی در جلسه‌ای غیرعلنی

ممکن است بپسندید...