انتقادات تند استانداران به نرخ اعلامی بیکاری/ اشتغال با یک ساعت کار در هفته!

انتقادات تند استانداران به نرخ اعلامی بیکاری/ اشتغال با یک ساعت کار در هفته!
تغییرات فاحش، تعریف عجیب و پاسخ‌های رئیس مرکز آمار همگی در نوع خود جالب است.

انتقادات تند استانداران به نرخ اعلامی بیکاری/ اشتغال با یک ساعت کار در هفته!

تغییرات فاحش، تعریف عجیب و پاسخ‌های رئیس مرکز آمار همگی در نوع خود جالب است.
انتقادات تند استانداران به نرخ اعلامی بیکاری/ اشتغال با یک ساعت کار در هفته!

ممکن است بپسندید...