تاثیر فقر بر شیوع مشکلات روانشناسی چیست؟

تاثیر فقر بر شیوع مشکلات روانشناسی چیست؟
رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران با اشاره به تأثیرآسیب‌های اجتماعی بر سلامت روان مردم گفت: بر اساس شواهد موجود فقر شیوع اختلالات روانپزشکی را ۱. ۵ برابر و بیکاری شیوع اعتیاد و اختلالات روانپزشکی را ۲ تا ۴ برابرمی‌کند.

تاثیر فقر بر شیوع مشکلات روانشناسی چیست؟

رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران با اشاره به تأثیرآسیب‌های اجتماعی بر سلامت روان مردم گفت: بر اساس شواهد موجود فقر شیوع اختلالات روانپزشکی را ۱. ۵ برابر و بیکاری شیوع اعتیاد و اختلالات روانپزشکی را ۲ تا ۴ برابرمی‌کند.
تاثیر فقر بر شیوع مشکلات روانشناسی چیست؟

ممکن است بپسندید...