شایعات اخیر در مورد خانواده‎ام ارزش پاسخگویی ندارد/ هجمه‌ها به دلیل مقابله قوه قضائیه با فتنه ۸۸ است

شایعات اخیر در مورد خانواده‎ام ارزش پاسخگویی ندارد/ هجمه‌ها به دلیل مقابله قوه قضائیه با فتنه ۸۸ است
رئیس قوه قضاییه گفت: هجمه‌ها به دستگاه قضایی و مسئولان قوه قضاییه به دلیل اقدامات این دستگاه برای مقابله بافتنه ۸۸ است.

شایعات اخیر در مورد خانواده‎ام ارزش پاسخگویی ندارد/ هجمه‌ها به دلیل مقابله قوه قضائیه با فتنه ۸۸ است

رئیس قوه قضاییه گفت: هجمه‌ها به دستگاه قضایی و مسئولان قوه قضاییه به دلیل اقدامات این دستگاه برای مقابله بافتنه ۸۸ است.
شایعات اخیر در مورد خانواده‎ام ارزش پاسخگویی ندارد/ هجمه‌ها به دلیل مقابله قوه قضائیه با فتنه ۸۸ است

ممکن است بپسندید...