«معبر» روایتگر تاثیر امام حسین (ع) بر معادلات سیاسی است

«معبر» روایتگر تاثیر امام حسین (ع) بر معادلات سیاسی است
کارگردان مستند «معبر» گفت: مهمترین پیام این فیلم تغییرات بزرگی است که امام حسین (ع) و مکتب فکری ایشان بر روی معادلات سیاسی جهان دارد

«معبر» روایتگر تاثیر امام حسین (ع) بر معادلات سیاسی است

کارگردان مستند «معبر» گفت: مهمترین پیام این فیلم تغییرات بزرگی است که امام حسین (ع) و مکتب فکری ایشان بر روی معادلات سیاسی جهان دارد
«معبر» روایتگر تاثیر امام حسین (ع) بر معادلات سیاسی است

ممکن است بپسندید...