گفت و شنود؛ خسته!

گفت و شنود؛ خسته!
گفت: یک کانال تلگرامی که بهایی‌ها مدیریت آن را برعهده دارند و چند تن از فراریان فتنه آمریکایی – اسرائیلی ۸۸ در استخدامش هستند، بدجوری علیه رئیس قوه قضائیه شایعه‌پراکنی می‌کند.

گفت و شنود؛ خسته!

گفت: یک کانال تلگرامی که بهایی‌ها مدیریت آن را برعهده دارند و چند تن از فراریان فتنه آمریکایی – اسرائیلی ۸۸ در استخدامش هستند، بدجوری علیه رئیس قوه قضائیه شایعه‌پراکنی می‌کند.
گفت و شنود؛ خسته!

ممکن است بپسندید...