گفت و شنود؛ شنا!

گفت و شنود؛ شنا!
یارو از پسرش پرسید؛ بلدی شنا کنی؟ جواب داد نه، گفت ای بی‌عرضه از اسب کمتری؟ اسب می‌تواند شنا کند.

گفت و شنود؛ شنا!

یارو از پسرش پرسید؛ بلدی شنا کنی؟ جواب داد نه، گفت ای بی‌عرضه از اسب کمتری؟ اسب می‌تواند شنا کند.
گفت و شنود؛ شنا!

ممکن است بپسندید...