یک فوریت طرح اصلاح و الحاق یک بند به قانون بودجه سال ۹۶ تصویب شد

یک فوریت طرح اصلاح و الحاق یک بند به قانون بودجه سال ۹۶ تصویب شد
نمایندگان با طرح اصلاح بند (ه) تبصره یک و الحاق یک بند به تبصره ۹ قانون بودجه سال ۹۶ کل کشور موافقت کردند.

یک فوریت طرح اصلاح و الحاق یک بند به قانون بودجه سال ۹۶ تصویب شد

نمایندگان با طرح اصلاح بند (ه) تبصره یک و الحاق یک بند به تبصره ۹ قانون بودجه سال ۹۶ کل کشور موافقت کردند.
یک فوریت طرح اصلاح و الحاق یک بند به قانون بودجه سال ۹۶ تصویب شد

ممکن است بپسندید...