ترکیه چرخش عاقلانه ای به جهت گیری های خود داده است

ترکیه چرخش عاقلانه ای به جهت گیری های خود داده است
معاون وزیر امور خارجه گفت: ترکیه با سیاست عاقلانه به اقدامات و جهت گیری‌های خود چرخش داد.

ترکیه چرخش عاقلانه ای به جهت گیری های خود داده است

معاون وزیر امور خارجه گفت: ترکیه با سیاست عاقلانه به اقدامات و جهت گیری‌های خود چرخش داد.
ترکیه چرخش عاقلانه ای به جهت گیری های خود داده است

ممکن است بپسندید...