دولت در شورای چهارم بودجه شهرداری‌ها را به طور کامل تخصیص نمی‌داد

دولت در شورای چهارم بودجه شهرداری‌ها را به طور کامل تخصیص نمی‌داد
شهردار سابق اهواز گفت: در این دوره، دولت به طور کامل به شهرداری پول نمی‌داد و با تلاش کارکنان اعتبارات شهرداری را از 200 میلیارد به 700 میلیارد تومان رساندیم که کارهای بزرگی نیز انجام شده است.

دولت در شورای چهارم بودجه شهرداری‌ها را به طور کامل تخصیص نمی‌داد

شهردار سابق اهواز گفت: در این دوره، دولت به طور کامل به شهرداری پول نمی‌داد و با تلاش کارکنان اعتبارات شهرداری را از 200 میلیارد به 700 میلیارد تومان رساندیم که کارهای بزرگی نیز انجام شده است.
دولت در شورای چهارم بودجه شهرداری‌ها را به طور کامل تخصیص نمی‌داد

ممکن است بپسندید...