سر مبارک امام حسین (ع) کدام آیات قرآن را تلاوت کرد؟

سر مبارک امام حسین (ع) کدام آیات قرآن را تلاوت کرد؟
پس از شهادت امام حسین (ع) سرِ مطهّر حضرت را به کوفه و شام بردند در هر دو شهر، افراد متعدد، آیاتی را از رأس مطهّر شنیده و روایت کرده اند.

سر مبارک امام حسین (ع) کدام آیات قرآن را تلاوت کرد؟

پس از شهادت امام حسین (ع) سرِ مطهّر حضرت را به کوفه و شام بردند در هر دو شهر، افراد متعدد، آیاتی را از رأس مطهّر شنیده و روایت کرده اند.
سر مبارک امام حسین (ع) کدام آیات قرآن را تلاوت کرد؟

ممکن است بپسندید...