اوپک بیش از ۱۰۰ درصد به توافق کاهش تولید عمل کرده است

اوپک بیش از ۱۰۰ درصد به توافق کاهش تولید عمل کرده است
وزیر نفت ایران گفت اعضای اوپک به تعهداتشان بر اساس توافق جهانی کاهش تولید بیش از ۱۰۰ درصد عمل کرده اند.

اوپک بیش از ۱۰۰ درصد به توافق کاهش تولید عمل کرده است

وزیر نفت ایران گفت اعضای اوپک به تعهداتشان بر اساس توافق جهانی کاهش تولید بیش از ۱۰۰ درصد عمل کرده اند.
اوپک بیش از ۱۰۰ درصد به توافق کاهش تولید عمل کرده است

ممکن است بپسندید...