اینجا؛ چادر و پتو و ترس از سرما درد و حکایت مشترکی است

اینجا؛ چادر و پتو و ترس از سرما درد و حکایت مشترکی است

اینجا؛ چادر و پتو و ترس از سرما درد و حکایت مشترکی است

اینجا؛ چادر و پتو و ترس از سرما درد و حکایت مشترکی است

ممکن است بپسندید...