اوضاع مناطق زلزله زده کرمانشاه رو به بهبود است/ انواع پوشاک گرم؛ عمده مایحتاج مردم به دلیل سرما

اوضاع مناطق زلزله زده کرمانشاه رو به بهبود است/ انواع پوشاک گرم؛ عمده مایحتاج مردم به دلیل سرما
هم اکنون طبق گزارش یک شاهد عینی از دانشجویان اعزامی واحد کرج به منطقه غرب کشور مطلع شدیم اوضاع مناطق زلزله زده کرمانشاه رو به بهبود است.

اوضاع مناطق زلزله زده کرمانشاه رو به بهبود است/ انواع پوشاک گرم؛ عمده مایحتاج مردم به دلیل سرما

هم اکنون طبق گزارش یک شاهد عینی از دانشجویان اعزامی واحد کرج به منطقه غرب کشور مطلع شدیم اوضاع مناطق زلزله زده کرمانشاه رو به بهبود است.
اوضاع مناطق زلزله زده کرمانشاه رو به بهبود است/ انواع پوشاک گرم؛ عمده مایحتاج مردم به دلیل سرما

ممکن است بپسندید...