بازی «پلیس خوب-پلیس بد» اروپا و آمریکا درقبال ایران/ چاره‌ای جز اتکا به توان ملی نداریم

بازی «پلیس خوب-پلیس بد» اروپا و آمریکا درقبال ایران/ چاره‌ای جز اتکا به توان ملی نداریم
نماینده مردم ابهر گفت: هدف پلیس خوب و بد مشترک است. آن‌ها بر روی یک موضوع توافق کرده اند و پلیس خوب سعی می‌کند با لفاظی نشان دهد که مواضع پلیس بد را قبول ندارد، اما همان راهی را می‌رود که پلیس بد نیز پیشتر درباره آن صحبت کرده است.

بازی «پلیس خوب-پلیس بد» اروپا و آمریکا درقبال ایران/ چاره‌ای جز اتکا به توان ملی نداریم

نماینده مردم ابهر گفت: هدف پلیس خوب و بد مشترک است. آن‌ها بر روی یک موضوع توافق کرده اند و پلیس خوب سعی می‌کند با لفاظی نشان دهد که مواضع پلیس بد را قبول ندارد، اما همان راهی را می‌رود که پلیس بد نیز پیشتر درباره آن صحبت کرده است.
بازی «پلیس خوب-پلیس بد» اروپا و آمریکا درقبال ایران/ چاره‌ای جز اتکا به توان ملی نداریم

ممکن است بپسندید...