تخصیص فضای مناسب در مراکز استان‌ها با عنوان خانه نشریات را در دستور کار قرار خواهیم داد

تخصیص فضای مناسب در مراکز استان‌ها با عنوان خانه نشریات را در دستور کار قرار خواهیم داد
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد کشور گفت: تخصیص فضای مناسب در واحدهای جامع و مراکز استان‌ها با عنوان خانه نشریات را به‌طور جدی در دستور کار قرار خواهیم داد.

تخصیص فضای مناسب در مراکز استان‌ها با عنوان خانه نشریات را در دستور کار قرار خواهیم داد

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد کشور گفت: تخصیص فضای مناسب در واحدهای جامع و مراکز استان‌ها با عنوان خانه نشریات را به‌طور جدی در دستور کار قرار خواهیم داد.
تخصیص فضای مناسب در مراکز استان‌ها با عنوان خانه نشریات را در دستور کار قرار خواهیم داد

ممکن است بپسندید...