تشکل‌های دانشجویی از فعالیت در فضای دانشگاه غافل شده اند

تشکل‌های دانشجویی از فعالیت در فضای دانشگاه غافل شده اند
دبیر اسبق دفتر تحکیم گفت: وظیفه اصلی تشکل‌های دانشجویی فعالیت در محیط دانشگاه است، اما امروز فعالیت آن‌ها متوجه فضای بیرون از دانشگاه است به گونه‌ای که می‌توان گفت: از انجام وظیفه اصلی خود غافل شده اند.

تشکل‌های دانشجویی از فعالیت در فضای دانشگاه غافل شده اند

دبیر اسبق دفتر تحکیم گفت: وظیفه اصلی تشکل‌های دانشجویی فعالیت در محیط دانشگاه است، اما امروز فعالیت آن‌ها متوجه فضای بیرون از دانشگاه است به گونه‌ای که می‌توان گفت: از انجام وظیفه اصلی خود غافل شده اند.
تشکل‌های دانشجویی از فعالیت در فضای دانشگاه غافل شده اند

ممکن است بپسندید...