16 ساعت وحشتناک یک زن زیر آوار

16 ساعت وحشتناک یک زن زیر آوار
مرد جوان فریاد زد: «زنده است!» نیروهای امدادی به سمت صدا رفتند. مرد جوان با اشک اسم همسرش را صدا می‌زد و حالا دیگر فریادهایش پاسخ داشت. همسرش هم او را صدا می‌زد.

16 ساعت وحشتناک یک زن زیر آوار

مرد جوان فریاد زد: «زنده است!» نیروهای امدادی به سمت صدا رفتند. مرد جوان با اشک اسم همسرش را صدا می‌زد و حالا دیگر فریادهایش پاسخ داشت. همسرش هم او را صدا می‌زد.
16 ساعت وحشتناک یک زن زیر آوار

ممکن است بپسندید...