برخورد جدی پلیس پایتخت با قلیان‌سراهای متخلف

برخورد جدی پلیس پایتخت با قلیان‌سراهای متخلف
رئیس پلیس پایتخت گفت: غیر از قلیان‌سراهایی که در تهران مجوز قانونی دارند و قوانین و مقررات را رعایت می‌کنند، با قلیان‌سراهای غیرمجاز برخورد می‌کنیم.

برخورد جدی پلیس پایتخت با قلیان‌سراهای متخلف

رئیس پلیس پایتخت گفت: غیر از قلیان‌سراهایی که در تهران مجوز قانونی دارند و قوانین و مقررات را رعایت می‌کنند، با قلیان‌سراهای غیرمجاز برخورد می‌کنیم.
برخورد جدی پلیس پایتخت با قلیان‌سراهای متخلف

ممکن است بپسندید...