سپاه و ارتش در خدمت‌رسانی به مردم زلزله‌زده ید واحده هستند

سپاه و ارتش در خدمت‌رسانی به مردم زلزله‌زده ید واحده هستند

سپاه و ارتش در خدمت‌رسانی به مردم زلزله‌زده ید واحده هستند

سپاه و ارتش در خدمت‌رسانی به مردم زلزله‌زده ید واحده هستند

ممکن است بپسندید...