ایران فرصتهای اعتمادسازی در جهان عرب را از دست داد!

ایران فرصتهای اعتمادسازی در جهان عرب را از دست داد!
اتحادیه عرب در بیانیه خود ایران را به دخالت و ناامن سازی منطقه متهم کرد.

ایران فرصتهای اعتمادسازی در جهان عرب را از دست داد!

اتحادیه عرب در بیانیه خود ایران را به دخالت و ناامن سازی منطقه متهم کرد.
ایران فرصتهای اعتمادسازی در جهان عرب را از دست داد!

ممکن است بپسندید...