سخنرانی قالیباف در دانشگاه علم و صنعت

سخنرانی قالیباف در دانشگاه علم و صنعت
سخنرانی قالیباف با موضوع نو اصول گرایی در نگاه دانشجویی در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد

سخنرانی قالیباف در دانشگاه علم و صنعت

سخنرانی قالیباف با موضوع نو اصول گرایی در نگاه دانشجویی در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد
سخنرانی قالیباف در دانشگاه علم و صنعت

ممکن است بپسندید...