فرمانده ناوگروه پاکستانی با فرمانده منطقه یکم نداجا دیدار کرد

فرمانده ناوگروه پاکستانی با فرمانده منطقه یکم نداجا دیدار کرد
ناخدا یکم خالد پرویز فرمانده ناوگروه پاکستانی با فرمانده منطقه یکم امامت نداجا دیدار و گفت‌وگو کرد.

فرمانده ناوگروه پاکستانی با فرمانده منطقه یکم نداجا دیدار کرد

ناخدا یکم خالد پرویز فرمانده ناوگروه پاکستانی با فرمانده منطقه یکم امامت نداجا دیدار و گفت‌وگو کرد.
فرمانده ناوگروه پاکستانی با فرمانده منطقه یکم نداجا دیدار کرد

ممکن است بپسندید...