آن‌ها که خواب آمریکا می‌بینند!

آن‌ها که خواب آمریکا می‌بینند!
پیروزی مهم و شکوهمند نیروهای مقاومت بر اَبَر‌پروژه آمریکا در منطقه یعنی جریان وحشی و تکفیری داعش، می‌تواند و باید مبنای تجدیدنظر در بسیاری از روش‌ها، رفتار‌ها و راهکار‌ها باشد.

آن‌ها که خواب آمریکا می‌بینند!

پیروزی مهم و شکوهمند نیروهای مقاومت بر اَبَر‌پروژه آمریکا در منطقه یعنی جریان وحشی و تکفیری داعش، می‌تواند و باید مبنای تجدیدنظر در بسیاری از روش‌ها، رفتار‌ها و راهکار‌ها باشد.
آن‌ها که خواب آمریکا می‌بینند!

ممکن است بپسندید...