رییس بانک شهر از مناطق زلزله زده بازدید کرد

رییس بانک شهر از مناطق زلزله زده بازدید کرد
مدیرعامل بانک شهر به نمایندگی از شبکه بانکی کشور، از مناطق زلزله زده بازدید کرد.

رییس بانک شهر از مناطق زلزله زده بازدید کرد

مدیرعامل بانک شهر به نمایندگی از شبکه بانکی کشور، از مناطق زلزله زده بازدید کرد.
رییس بانک شهر از مناطق زلزله زده بازدید کرد

ممکن است بپسندید...