ماکرون: تجارت انسان در لیبی، جنایت علیه بشریت است

ماکرون: تجارت انسان در لیبی، جنایت علیه بشریت است
رئیس جمهور فرانسه در سخنانی اعلام کرد: تجارت انسان در لیبی، جنایت علیه بشریت است که به جرائم کنونی از قبیل تروریسم افزوده شده است.

ماکرون: تجارت انسان در لیبی، جنایت علیه بشریت است

رئیس جمهور فرانسه در سخنانی اعلام کرد: تجارت انسان در لیبی، جنایت علیه بشریت است که به جرائم کنونی از قبیل تروریسم افزوده شده است.
ماکرون: تجارت انسان در لیبی، جنایت علیه بشریت است

ممکن است بپسندید...