کمیته امداد ۶۰۰۰ واحد مسکونی در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه می ‌سازد

کمیته امداد ۶۰۰۰ واحد مسکونی در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه می ‌سازد
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور گفت: کمیته امداد ساخت ۶ هزار واحد مسکونی در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه را تعهد کرده است.

کمیته امداد ۶۰۰۰ واحد مسکونی در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه می ‌سازد

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور گفت: کمیته امداد ساخت ۶ هزار واحد مسکونی در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه را تعهد کرده است.
کمیته امداد ۶۰۰۰ واحد مسکونی در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه می ‌سازد

ممکن است بپسندید...